Оленівська ЗОШ I-III ст.Понеділок, 22.04.2019, 06:38

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Каталог файлов | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рейтинг канала 'Радио Дача'
free counters
Головна » Файли » Мои файлы

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА «ВЧИТЕЛЬ» Ч 1
22.10.2009, 10:14

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою

Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. № 379

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА «ВЧИТЕЛЬ»

Загальна частина

Освіта є пріоритетною сферою в соціально-економічному, духовному і культурному розвитку Української держави. Ключова роль у системі осві ти належить учителю. Саме через діяльність педагога реалізується держав на політика, спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного по тенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження і при множення культурної спадщини.

Напрями державної політики у сфері освіти визначено Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-тех нічну освіту», «Про вищу освіту», відповідними актами Президента Украї ни та Кабінету Міністрів України.

Досягнуті результати розбудови національної системи освіти, її демо кратизації за роки незалежності України проаналізовано на II Всеукраїнсь кому з'їзді працівників освіти (2001 рік), її подальшу стратегію визначено у Національній доктрині розвитку освіти.

Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспіль ства неможливий без впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального процесу, створення умов для саморозвитку і самонавчання дітей, осмисленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей.

Водночас система освіти ще позбавлена належної державної підтрим ки, зокрема у посиленні кадрового потенціалу та поліпшенні фінансуван ня, і насамперед - оплати праці педагогічних працівників, приведенні

її рівня у відповідність до вимог законодавства, а також у забезпеченні су часними навчальними та інформаційними засобами, зміцненні матері ально-технічної бази навчальних закладів.

Не подолано вплив негативних чинників, що спричиняють відплив висококваліфікованих педагогічних працівників до інших сфер. З кожним роком стає відчутнішою нестача вчителів, вихователів, майстрів виробни чого навчання та інших педагогічних працівників. Професія вчителя втра чає престиж. Існує невідповідність між суспільною роллю і соціальним ста тусом педагога.

Потребує вдосконалення система підготовки педагогічних працівників для професійно-технічних навчальних закладів. Мережа спеціалізованих вищих навчальних закладів, що забезпечують підготовку викладачів, майстрів виробничого навчання та педагогів професійного навчання за га лузями виробництва та сферами діяльності, ще недостатня.

.Відчутними є також негативні соціальні наслідки, пов'язані із змен шенням у навчальних закладах питомої ваги педагогів-чоловіків. Особливо це стосується керівного складу навчальних закладів державної та комунальної форми власності.

Не врегульованими залишаються питання прогнозування потреби в педагогічних працівниках, визначення обсягів державного замовлення на їх підготовку. Спостерігається міжрегіональна диспропорція в обсягах підготовки педагогів, не відпрацьовано механізм інформування випускників про наявність вакансій у Навчальних закладах тощо.

Не вирішено ряд питань, пов'язаних з професійною орієнтацією учнів, особливо сільських, на педагогічні професії та попередньою підготовкою їх до вступу у вищі навчальні заклади.

Необхідно вдосконалити механізм цільової підготовки вчителів, на самперед гостродефіцитних спеціальностей, та їх працевлаштування як у міській, так і в сільській місцевості.

Потребує оновлення зміст педагогічної освіти, зокрема стосовно забезпечення випереджувального спрямування підготовки педагогічних працівників, оптимального співвідношення між професійно-педагогічною, фундаментальною та соціально-гуманітарною підготовкою вчителя. Необ хідно ліквідувати розрив між змістом педагогічної освіти і досягненнями педагогічної науки та практики, здійснювати наукове супроводження інно ваційних технологій.


З переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст осві ти, структуру і 12-річний термін навчання відчувається гостра потреба в навчально-методичних посібниках з психології і педагогіки, методики навчання та виховання.

Важливою є також проблема поліпшення культурологічної, мовної (з української та іноземних мов), психолого-педагогічної, комп'ютерної, методичної, практичної підготовки вчителів. Зокрема, для забезпечення в повному обсязі передбаченого типовими навчальними планами перехо ду до вивчення іноземної мови, починаючи з 2 класу, необхідно здійснюва ти підготовку вчителів іноземної мови до роботи в початковій школі, для чого слід розробити і впровадити сучасні технології, що базуються на роз витку мовленнєвої діяльності учнів.

У системі педагогічної освіти повільно впроваджуються багатовар іантні моделі і програми здобуття педагогічної освіти, не забезпечується диференційована підготовка педагогічних працівників для роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах нового типу. Особливо гостро постала проблема вдосконалення підготовки вчителів для ро боти з дітьми, які мають вади у фізичному, розумовому і психічному розвитку.

До числа пріоритетних і невідкладних у сфері технологічної модерні зації педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя належать зав дання комп'ютеризації навчальних закладів, інформатизації навчально-виховного процесу.

Через відсутність єдиного центру педагогічної інформації та інформа ційно-комунікаційної мережі обміну нею поки що недостатньо викорис товується потенціал наукових педагогічних бібліотек та бібліотек навчаль них закладів.

Не відповідає нинішнім запитам учителя система післядипломної освіти через недостатні індивідуалізацію та варіативність змісту і форм про фесійного вдосконалення педагогічних працівників. Повільно впрова джується така форма підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогів, як дистанційна освіта.

Незначну роль у підвищенні рівня психолого-педагогічної компетент ності населення відіграє педагогічна просвіта.

Недостатньою є участь регіонів у розв'язанні проблем освіти, зокрема не вишукуються можливості для поліпшення матеріального становища

педагогічних працівників, заохочення їх до новаторства у навчанні, вихо ванні та громадській діяльності, зміцненні матеріальної бази навчальних закладів.

Державна програма «Вчитель» спрямована на розв'язання проблем, пов'язаних з підготовкою, професійною діяльністю та післядипломною освітою педагогічних працівників, на забезпечення гарантованої держав ної підтримки у цій сфері.

Мета та основні завдання

Метою Програми є визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації системи освіти з ураху ванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства, забез печення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації пе дагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві.

Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення таких основних завдань:

 • -оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів;
 • -модернізація системи підготовки педагогічних працівників;
 • -оновлення змісту і форм професійної: діяльності педагогічних пра цівників, удосконалення післядипломної освіти;
 • -підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства;
 • -поглиблення міжнародного співробітництва у сфері новітніх педа гогічних технологій та розширення співпраці з діаспорою;
 • -підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпе чення підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності та післядипломної освіти.

Програму розроблено на період до 2012 року і з урахуванням поступо вості переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, струк туру і 12-річний термін навчання передбачено реалізувати поетапно - 2002-2005, 2006-2010 і 2011-2012 роки.

Фінансове і ресурсне забезпечення виконання Програми Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах асиг нувань, передбачених центральними та місцевими органами виконавчої влади, що є виконавцями заходів Програми, у державному і місцевих бюд жетах та з інших джерел, не заборонених законодавством:


(тис. гривень)

Рік

Орієнтовний обсяг

У тому числі

 

фінансування

державний бюджет

місцеві бюджети

інші джерела

І етап (2002-2005 роки)

2002

    

2003

12741

9044

3390

307

2004

14721

11129

3290

302

2005

16818,5

11426,5

5090

302

Разом

44280,5

31599,5

11770

911

II етап (2006-2010 роки)

2006

15333,5

9941,5

5090

302

2007

14921

9429

5190

302

2008

14686

9169

5190

327

2009

14071

8559

5190

322

2010

14071

8559

5190

322

Разом

73082,5

45657,5

25850

1575

III етап (2011-2012 роки)

201*

14071

8559

5190

322

2012

13671

8259

5090

322

Разом

27742

16818

10280

644

Усього

145105

94075

47900

3130

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які визначені відповідальними виконавцями Програми, Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто польська міські держадміністрації щороку передбачають у відповідних бюджетах цільові кошти на фінансування виконання основних завдань і заходів Програми.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:

 • -науково обґрунтоване довгострокове прогнозування потреби у педа гогічних і науково-педагогічних працівниках;
 • -стабілізацію кадрового складу дошкільних, загальноосвітніх, поза
  шкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;
 • -оптимізацію мережі вищих навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка педагогічних працівників, та закладів післядипломної освіти, їх інтеграцію для впровадження системи неперервної педагогічної освіти;
 • -розроблення та впровадження нового механізму відбору обдарова ної молоді для одержання педагогічної спеціальності;
 • -оновлення змісту підготовки педагогічних працівників, системи не перервної педагогічної освіти протягом усього життя з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства;
 • -створення діяльнісно орієнтованої системи професійної підготовки
  вчителів;
 • -розробка і видання навчально-методичних посібників для студентів
  вищих педагогічних навчальних закладів та педагогічних працівників;
 • -створення національної науково-педагогічної інформаційної системи;
 • -комп'ютеризацію навчальних закладів, обладнання їх телекомуні каційними засобами та впровадження сучасних педагогічних технологій;
 • -підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
 • -підвищення престижу педагогічної професії у суспільстві та утвер дження високого соціального статусу вчителя;
 • -інтенсифікацію процесу входження України в загальноєвропейський
  та світовий освітній простір, збагачення національної освіти зарубіжними
  інноваційними технологіями навчання та розширення зв'язків з діаспорою;
 • -поліпшення соціально-економічного становища вчителів, мораль ного і матеріального стимулювання їх професійної діяльності.

< Попередня

Категорія: Мои файлы | Додав: lsv
Переглядів: 2991 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.7/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу

Котра година?


Block title
Block content

Посилання на сайти
Google.com
Незалежне тестування
Інформаційний портал шкіл
МОН України
Відділ креативної освіти та інноваційного менеджменту ДОІППО
Досвід вчителів Дніпропетровщини
Чутівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Форум директорів шкіл України
село Личкове
сайт Дмухайлівської ЗОШ
сайт Новопетрівської ЗОШ
сайт Очеретуватівської ЗОШ
Докучаївський сайт
Дитячий центр " Колобок"
Корпорація "Агро-Овен"
Навчальні програми з усіх предметів
Магдалинівський район
Погода

Locations of visitors to this page

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний хостинг uCoz