Оленівська ЗОШ I-III ст.Понеділок, 22.04.2019, 07:00

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Каталог файлов | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рейтинг канала 'Радио Дача'
free counters
Головна » Файли » Мои файлы

Державна прогама "ВЧИТЕЛЬ" Ч2
22.10.2009, 10:19

Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на МОН.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які визначені відповідальними виконавцями Програми, Академія педагогічних наук роз робляють заходи щодо виконання Програми.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Академія пе дагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щороку до 
1 грудня інформують МОН про хід виконання завдань і заходів Програми.

МОН щороку до 1 січня інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання завдань і заходів Програми.

Внесення змін до Державної програми «Вчитель» здійснюється Кабі нетом Міністрів України за поданням МОН.


Основні заходи щодо виконання Програми

(тис. гривень)

 

Відповідальні виконавці

Термін вико-

Орієнтов­ний обсяг

У тому числі

Зміст заходу

нання, роки

фінансу­вання

державний бюджет

місцеві бюджети

інші джерела

Модернізація системи підготовки педагогічних працівників

1. Розробка та випробування нау ково-теоретичної моделі довгостро кового прогнозу вання потреби у педагогічних та науково-педагогіч них працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-техні чних і вищих педа гогічних навчальних закладів

МОН, Акаде­мія педагогіч­них наук, Мінекономі­ки, Мінпраці

2003

    

2. Визначення на період до 2012 ро ку потреби у педа гогічних та науко во-педагогічних працівниках для дошкільних, зага­льноосвітніх, поза шкільних, професі йно-технічних і ви щих педагогічних навчальних закладів

МОН, Мінеко­номіки, Мін­праці, Рада міністрів Авто номної Рес публіки Крим, обласні, Київ­ська та Сева­стопольська міські держад­міністрації

2003

    

3. Забезпечення щорічного форму­вання державного замовлення на підготовку педаго гічних працівників у вищих навчаль­них закладах

Мінекономі­ки, Мінфін, МОН, Рада міністрів Ав­тономної Рес публіки Крим, обласні, Киї­вська та Сева­стопольська міські держад­міністрації

2003-

2012

    

4. Забезпечення щорічного форму вання державного замовлення на підготовку науко­во-педагогічних працівників (педа гогіка, психологія, методика навчан­ня та виховання) в аспірантурі і докторантурі ви­щих навчальних,, закладів та науко­вих установ Академії педагогічних наук -

Мінеконо_міки, МОН,

Академія педагогіч них наук

2003-2012

    

5. Розробка меха­нізму реалізації неперервності пе дагогічної освіти:

для здобуття ви­пускниками ви­щих обласні, педагогіч них на­вчальних за­кладів І-II рівнів акредитації по­вної вищої педа­гогічної освіти за державним за­мовленням у ви­щих педагогічних навчальних зак­ладах III-IV рівнів акреди тації; для підготовки педагогічних пра­цівників за по­єднаними спеціа­льностями у ви­щих педагогічних навчальних зак­ладах III-IV рівнів акреди тації

МОН, Мінеконо міки,

Мінфін, Рада міністрів Автоном ної Рес публіки Крим, Київська та Севасто­польська міські дер­жадмініст рації

2003

    

6. Створення і за­безпечення функ­ціонування інформатизованого бан ку даних щодо по треби навчальних закладів, регіонів у педагогічних працівниках у ме­режі Інтернет. Розробка системи даних щодо випус­кників вищих на­вчальних закладів, які набули педаго­гічних спеціально­стей, із зазначен­ням їх професій них запитів, осо бистих уподобань та потреб у соці­альних послугах

МОН,

Рада міністрів Автоном­ної Рес­публіки Крим, об­ласні, Київська та Севасто­польська міські дер­жадмініст­рації

2004-2005

2004 2005

40

20 20

 

40

20 20

 

7. Оптимізація ме­режі вищих на­вчальних закладів, у яких проводить ся підготовка пе­дагогічних праців­ників, забезпечен­ня переходу до уні­верситетської педагогічної освіти шляхом ство рення: інтегрованих мо­делей навчальних об'єднань (вищі навчальні заклади різних рівнів акре­дитації; навчальні, навчально-наукові комплекси у складі навчаль них закладів різного типу, нау кових установ Академії педагогі чних наук);

МОН, Мінеко­номіки, Рада міністрів Автоном­ної Рес­публіки Крим, об­ласні, Киї­вська та Севасто­польська міські дер­жадмініст­рації

2003-2008

    

педагогічних інститутів (фа­культетів) у струк­турі класичних ун іверситетів, про фесійно-педагогі чних інститутів (факультетів) у структурі технічних універ­ситетів

      

8. Вивчення пи­тання щодо цільо вої підготовки педагогічних пра­цівників гостроде­фіцитних спеціа­льностей за дер­жавним замовлен ням для міських навчальних зак­ладів

МОН, Мінеконо міки, Мінпраці

2002-

2003

    

9. Розробка і впровадження науково обґрунто ваної системи пе дагогічної про­форієнтації учнів та механізму їх відбору до вищих педагогічних на­вчальних закладів

МОН, Акаде­мія педагогіч­них наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, об­ласні, Київсь­ка та Севасто­польська міські дер­жадміні­страції

2003-

2004

    

10. Створення за гальноосвітніх на вчальних закладів інтернатного типу для підготовки сільської молоді до вступу у вищі педагогічні навчальні заклади

МОН, Рада міністрів Ав­тономної Рес­публіки Крим, обласні, Киї­вська та Сева­стопольська міські держ­адміністрації

2003-

2012 2003-

2006

2007-

2012

2600

200 (щороку)

300 (щороку)

 

2600

200 (щороку)

300 (щороку)

 

Ц. Створення і впровадження багаторівневої сис теми підвищення кваліфікації керів ників навчальних закладів та органів управління осві­тою, забезпечення їх підготовки до інноваційної діяльності і робо­ти в ринкових умо вах. Визначення об сягів державного замовлення і пере ліку вищих на вчальних закладів та закладів післядипломної педаго гічної освіти для підготовки управл інських кадрів у галузі освіти за спеціальністю «Управління на­вчальним закла­дом»

МОН, Академія педагогіч­них наук, Мінеко­номіки, Мінфін

2003

    

12. Забезпечення систематичного підвищення квалі фікації викладачів кафедр психології, педагогіки, мето­дики навчання та виховання з ураху ванням модерні зації загальної се редньої, професій но-технічної та вищої освіти, пе рехід до нового змісту освіти та впровадження су часних інформа ційних технологій

МОН,

Академія педагогіч­них наук, Рада міністрів Автоном­ної Рес­публіки Крим, об­ласні, Киї­вська та Севасто­польська міські держадмі­ністрації

2002-2012

    

13. Приведення обсягів підготовки науково-педагогі­чних працівників за державним за мовленням (пси хологія, педагогі ка, методика на­вчання та вихо­вання, інформаційні технології) у відповідність до потреб вищих пе­дагогічних на­вчальних закладів з метою пол іпшення якісного складу кафедр для забезпечення підготовки май­бутніх учителів до діяльності в умо­вах впровадження сучасних інформа ційних технологій

Мінеконо­міки, Мінфін, Академія педагогіч­них наук, МОН

2003

    

Модернізація системи підготовки педагогічних працівників

14. Приведення переліку педагогі чних спеціальнос тей у відповідність до нового змісту світи, структури і 12-річного термі­ну навчання

МОН,

Академія педагогіч­них наук, Мінпраці, Мін'юст

2003

    

15. Розробка кон цептуальних засад модернізації змісту підготовки педагогічних пра­цівників з ураху­ванням вимог ре­формування систе ми загальної се­редньої освіти та тенденцій розвит ку європейського

Академія педагогіч­них наук, МОН

2002

    

освітнього просто ру, поліпшення культурологічної, мовної (українська та іноземна мови), психолого-педаго гічної, комп'ютер ної, методичної, практичної підго­товки з усіх педа­гогічних спеціаль­ностей та підго­товки вчителів по чаткових класів до викладання однієї з іноземних мов у початковій школі

      

16. Визначення нового змісту підготовки педаго гічних працівників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно ж> переліку педа гогічних спеціаль ностей, забезпе чення багато­варіантності моделей і програм здобуття педагогічної освіти у вищих навчаль них закладах різ них типів і на базі різних освітніх та освітньо-кваліфі­каційних рівнів. Розроблення дер жавних стандартів вищої педагогічної освіти

МОН,

Академія педагогіч­них наук, Мінпраці

2003-2004

    

17. Розробка відпо відно до нового змісту педагогічної освіти системи практичної підго­товки вчителів:

МОН,

Рада міністрів Автоном­ної Рес­публіки

2002-2003

    

створення нового механізму взає­модії вищих педа­гогічних навчаль­них закладів з місцевими органа ми управління ос­вітою щодо виз­начення баз для проведення прак­тики студентів; впровадження су­часних форм не­перервної педагог ічної практики як важливого чинни­ка формування професійної го­товності майбут­нього вчителя та його здатності до діяльності в умо­вах розширення навчально-педа­гогічного про­стору; запровадження фахової(перед­дипломної) прак­тики за місцем майбутнього пра­цевлаштування

Крим, об­ласні, Киї­вська та Севасто­польська міські дер­жадмініст­рації

     

18. Забезпечення технічної і техно­логічної модерні­зації навчального процесу у вищих педагогічних на­вчальних закладах: здійснення ком­п'ютеризації на­вчального процесу, забезпечення те­лекомунікаційни­ми засобами дос­тупу до мережі Інтернет, базови­ми та спеціалізованими програмни ми продуктами;

Мон,

Мінфін, Мінеконо­міки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, об­ласні, Сева­стопольська міські держадмін­істрації

2003-2012

54500

5450 (щороку)

31500

3150 (щороку)

20000

2000 (щороку)

3000

200 (щороку)


розробка комп'ю­терного програм­ного забезпечення та впровадження сучасних інформа ційних технологій навчання; визначення базо­вих вищих педагог ічних навчальних закладів для роз­робки комп'ютер­но-програмного забезпечення та впровадження сучасних інформа ційних технологій

МОН, Ака­демія педа­гогічних наук

МОН, Ака­демія педа­гогічних наук

2003-2007

2002

1500

300

(щороку)

1500

300 (щороку)

  

19. Реформування системи роботи Державної наук­ово-педагогічної бібліотеки та бібліотек вищих педагогічних на­вчальних закладів як важливого дже­рела науково-пе­дагогічної інфор­мації з метою по­силення їх ролі у забезпеченні навчального про­цесу та проведенні наукових дослід­жень з проблем педагогічної освіти: надання Дер жавній науково-педагогічній бібліотеці статусу науково-методич­ного центру педа­гогічної інфор­мації;

Академія педагогіч­них наук, МОН, Мінфін, Мінеконо­міки, Держком­інформ

2003-2007

250

50 (щороку)

250

50 (щороку)

  

забезпечення формування сучасної інфор­маційно-комуні­каційної мережі обміну інформа­цією з виходом умережу Інтернет та проведення моніторингу надання інфор­маційних послуг; забезпечення оновлення фондів бібліотек, попов нення їх сучасни ми інформаційни ми засобами, ство­рення локальних бібліотечних ком­п'ютерних мереж, комп'ютерних чи­тальних залів та фонду навчальної літератури на маг нітних носіях; вивчення питання про можливість надсилання ви­робниками до Державної науко­во-педагогічної бібліотеки при­мірника кожного навчального диска

Рада міністрів Автоном­ної Рес­публіки Крим, об­ласні, Киї­вська та Севасто­польська міські дер­жадмініст­рації

МОН,

Академія педагогіч­них наук, Рада міністрів Автоном­ної Рес­публіки Крим, об­ласні, Киї­вська та Севасто­польська міські дер­жадмініст­рації

2003-2007

2008-2012

2250

150 (щороку)

300 (щороку)

1500

100 (щороку)

200 (щороку)

750

50 (щороку)

100 (щороку)

 

20. Створення за­гальнодержавної системи науково-методичного виз­начення змісту та форм міністрів організації підго­товки педагогічних працівників.

МОН, Академія педагогіч­них наук, Рада Авто­номної Республіки Крим, обласні, Київська

2002-2004

    

Визначення базо­вих вищих педагогічних навчальних закладів зі спеціальностей та опорних кафедр, предметних (цикло вих) комісій з нав чальних дис­циплін, створення відповід ної норма тивної, бази

та Севас­топольська міські дер­жадмініст­рації

     
Категорія: Мои файлы | Додав: lsv
Переглядів: 954 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу

Котра година?


Block title
Block content

Посилання на сайти
Google.com
Незалежне тестування
Інформаційний портал шкіл
МОН України
Відділ креативної освіти та інноваційного менеджменту ДОІППО
Досвід вчителів Дніпропетровщини
Чутівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Форум директорів шкіл України
село Личкове
сайт Дмухайлівської ЗОШ
сайт Новопетрівської ЗОШ
сайт Очеретуватівської ЗОШ
Докучаївський сайт
Дитячий центр " Колобок"
Корпорація "Агро-Овен"
Навчальні програми з усіх предметів
Магдалинівський район
Погода

Locations of visitors to this page

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний хостинг uCoz